Financieel beleid

5.1 Financieel beleid

Algemeen

Het financiële beleid van Vanboeijen is erop gericht om binnen de kaders van de WLZ een betrouwbare en stabiele zorgaanbieder te zijn. Om dit te kunnen realiseren is jaarlijks een positieve toevoeging aan de algemene reserves noodzakelijk om eigen vermogen op te bouwen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en om verantwoord te kunnen investeren en innoveren.

Vanboeijen heeft na een roerige periode in 2016, met een sterk negatief financieel resultaat als gevolg, in 2017 een mooi begin van financieel herstel kunnen laten zien. De maatregelen uit het herstelplan hebben positieve effecten gehad. De belangrijkste maatregel is de reorganisatie van 60 teamleiders naar 25 zorgmanagers. Ook andere maatregelen, zoals het terugdringen van het hoge ziekteverzuim en het verbeteren van de bezettingsgraden, hebben een positief effect gehad. Het herstelplan loopt nog door tot in 2018. Hierbij zullen de indirecte en ondersteunende functies tegen het licht worden gehouden.

Ook qua financiering heeft Vanboeijen goede afspraken kunnen maken in afstemming met het Waarborgfonds. Met de Rabobank is een investeringskrediet overeengekomen ter financiering van de nieuwbouw Middenweg 16. Deze nieuwbouw maakt de sloop van de oudste panden op Park Diepstroeten mogelijk. Ultimo 2017 is de liquiditeit hierdoor met € 2 miljoen verbeterd met een positief effect voor de jaren daarna. De resterende, reeds verkochte, grond op Park Diepstroeten wordt in 2018 en 2019 overgedragen aan Van Wijnen tegen betaling van in totaal € 2 miljoen. Op basis van de meerjaren liquiditeitsprognose heeft Vanboeijen in de komende jaren voldoende liquiditeiten voor de geplande uitgaven en investeringen en is tevens een buffer aanwezig voor het opvangen van eventuele risico’s en onzekerheden.

Vanboeijen heeft met het herstelplan een koers ingezet om met een structurele rendementsverbetering de solvabiliteit (het eigen vermogen uitgedrukt in percentage van het balanstotaal) te verbeteren, waarbij een solvabiliteit van 25% wordt nagestreefd. Belangrijke stakeholders, zoals het Waarborgfonds en financiers, geven een dergelijk niveau van de solvabiliteit als richtlijn. In de kaderbrief van de begroting 2018 is beschreven dat een uitgangspunt het (gefaseerd) realiseren van de gestelde rendementsdoelen voor 2017 e.v. is (2017: 1% exploitatieresultaat van de omzet; 2018: 2%; 2019: 3%). Dit rendementsdoel moet binnen drie jaar gerealiseerd worden, waardoor een duurzaam financieel beleid ontstaat en in de komende jaren de gewenste solvabiliteitsverbetering gerealiseerd kan worden.

Exploitatie 2017

In de goedgekeurde begroting 2017 was rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 0,85 miljoen. Het gerealiseerde resultaat over 2017 is € 0,54 miljoen.

Resultaatratio 2017 2016
Resultaatratio (bedrijfsresultaat / totaal opbrengsten) 0,6% -4,2%

Het resultaat bleef in de eerste helft van 2017 onder druk staan, met name door het aanvankelijk hoge ziekteverzuim. Begin 2017 bleek het ziekteverzuim vooral door een flink aantal langdurig zieken gestegen tot boven de 9%. Dit heeft een forse impact op de personeelskosten door de kosten van de vervanging door extra inzet en de kosten van uitstroom (transitievergoeding). Verschillende acties zijn in gang gezet met als resultaat een ziekteverzuim van 5,9% ultimo 2017 en cumulatief 6,5% (tegen 5% begroot). Het aantal langdurig verzuimers is in de loop van 2017 sterk verminderd. Dit leidt tot een lagere voorziening voor langdurig ziekteverzuim, van € 1,5 miljoen ultimo 2016 tot € 0,8 miljoen ultimo 2017.

In het resultaat is een vrijval van de ORT-verplichting opgenomen van € 0,6 miljoen. In 2016 was een voorziening voor de ORT-verplichting opgenomen op basis van de toen bekende gegevens. Op basis van de daarna afgesloten CAO en de daadwerkelijke realisatie over 2017 is een deel van deze voorziening vrijgevallen.

De gestegen bezettingsgraad heeft een positieve uitwerking gehad op het resultaat. In 2017 is deze gestegen van 92% naar 97%. Ook zijn de ontwikkelafspraken met het zorgkantoor volledig gerealiseerd waardoor het maximale tarief van 96,6% is gerealiseerd. De gestegen zorgproductie is (tegen het geldende tarief) volledig toegekend.

Balanspositie 2017

De balans van Vanboeijen heeft zich in 2017 positief ontwikkeld. De balans is korter geworden en bevat minder risico’s. De langlopende financiële vaste activa zijn verder teruggebracht en zoveel mogelijk omgezet in liquiditeiten. Alle ratio’s zijn verbeterd ten opzichte van 2016.

Voor Vanboeijen gelden per 31 december 2017 de volgende ratio’s:

Liquiditeit 2017 2016
Current ratio (vlottende activa / kortlopende verplichtingen) 0,6 0,5

Loan to Value 2017 2016
Loan to value (langlopende leningen / vaste activa) 70,50% 74%

Solvabiliteit 2017 2016
Balansratio (eigen vermogen / balanstotaal) 19,80% 17,90%

Door een toename van het eigen vermogen en afname van de langlopende financiering is de solvabiliteit in 2017 verbeterd. De liquiditeit is licht verbeterd, ondanks een hoog aflossingsniveau van de langlopende financiering. Het investeringskrediet dat eind 2017 is geëffectueerd heeft hier een positieve uitwerking op. De loan to value is door het hoge aflossingsniveau verder verbeterd.

Verwachtingen 2018

Het is voor Vanboeijen van belang om de komende jaren een stabiele exploitatie-ontwikkeling te laten zien. Bij de financiële beoordeling van Vanboeijen door externe stakeholders wordt met name gelet op de meerjarige ontwikkeling van de solvabiliteit en de kasstroomontwikkeling. In december 2017 is een begroting voor 2018 afgesproken met een begroot positief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit resultaat is gebaseerd op de uitgangspunten in de kaderbrief, waaronder ziekteverzuim, bezettingsgraad en personele inzet. Het beter organiseren van de personele inzet en tegelijk het verder terugdringen van ziekteverzuim, evenals het verbeteren van de bezettingsgraad, hebben hoge prioriteit. Er vindt een adequate monitoring plaats op de uitvoering van de kritische prestatie-indicatoren ingezette uren, cliëntbezetting en ziekteverzuim.

Er wordt gebruik gemaakt van een meerjarenbegroting welke jaarlijks wordt geactualiseerd en van een 18-maands liquiditeitsprognose. Met behulp van de liquiditeitsprognose wordt gestuurd op een verdere verruiming van de liquiditeitspositie.

Vanuit het directieteam wordt in 2018 voor wat betreft het financieel beleid vooral gestuurd op:

  • Verbetering van de exploitatie van momenteel onrendabele locaties en het uitzetten van acties aan de hand van de maandelijkse financiële resultaten.
  • Proactief zorgdragen voor een optimale cliëntbezetting en het optimaliseren van het extern budget per cliënt door het (waar mogelijk) aanvragen van toeslagen.
  • Actief zorgdragen voor een personele bezetting op een zorglocatie, passend binnen de financiering van te leveren zorg.
  • Monitoring van de indirecte en materiële kostenontwikkeling (waaronder onderhoud).
  • Planvorming ter ondersteuning van besluitvorming op het gebied van uitbreiding van capaciteit en investeringen door middel van business cases.

In 2018 wordt een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkeld die verder richting moet geven aan de koers en de plannen van Vanboeijen.

Door de NZa is eind 2017 een kostenonderzoek naar de tarieven in de langdurige zorg uitgevoerd. De eerste uitkomsten bevestigen het beeld dat de vergoeding van de zwaardere ZZP’s lager is dan de kosten hiervan. De uitkomsten van het kostenonderzoek zullen verwerkt worden in de tarifering voor 2019. Naar verwachting zal dit voor Vanboeijen een positief effect hebben.